citate în engleză
RESURSE

60+ Citate în engleză și traducerea lor

Am adunat o serie de citate în engleză care m-au inspirat și motivat. Citate despre viață, succes, natură, fericire și motivaționale. De ce oare ne plac atât de mult citatele? Cineva spunea că e vorba de puterea cuvintelor. Într-adevăr, cuvântul scris are puterea de a ne fixa atenția și de a ne face să privim în viitor sau trecut. 

1. Citate în engleză despre succes și viață 

„The way to get started is to quit talking and begin doing.” –Walt Disney

„Ca să începi, este nevoie să te oprești din vorbit și să începi să faci”

„It is during our darkest moments that we must focus to see the light.” –Aristotle

„În momentele noaste cele mai întunecate trebuie să ne concentrăm pentru a vedea lumina”

„Whoever is happy will make others happy too.” – Anne Frank

„Cine este fericit îi va face și pe alții fericiți”

„Life is either a daring adventure or nothing at all.” – Helen Keller

„Viața este ori o aventură îndrăzneață ori nimic”


„Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.” – Ralph Waldo Emerson

„Viața este o succesiune de lecții care trebuie trăite pentru a o înțelege”


„The secret of success is to do the common thing uncommonly well.” – John D. Rockefeller Jr.

„Secretul succesului e să faci lucrul obișnuit neobișnuit de bine”

„Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes but they don’t quit.” – Conrad Hilton

„Succesul pare să fie conectat cu acțiunea. Oamenii de succes sunt în continuă mișcare. Ei fac greșeli, dar nu renunță.”

„It is better to fail in originality than to succeed in imitation.” –Herman Melville

„E mai bine să ai un eșec original decât să reușești prin imitație”

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

„Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată e de ajuns”


“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

„Multe dintre eșecurile din viață sunt ale oamenilor care nu și-au dat seama cât de aproape erau de succes atunci când au renunțat”
citate în engleză motivaționale

2. Citate motivaționale în engleză

„It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius

 „Nu contează cât de încet înaintezi, atât timp cât nu te oprești”

„Ability is what you’re capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.” – Lou Holtz

„Abilitatea este ceea ce ești capabil să faci. Motivația determină ceea ce vei face. Atitudinea determină cât de bine vei face.”

„If we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves.” – Thomas A. Edison

„Dacă am face toate lucrurile pe care suntem capabili să le facem, ne-am ului pe noi înșine.”

“Impossible is for the unwilling.” – John Keats
„Imposibilul este pentru cei care nu vor”

“You must be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi

„Trebuie să fii schimbarea pe care  vrei să o vezi în lume”

“My mission in life is not merely to survive, but to thrive.” – Maya Angelou

„Misiunea mea în viață nu este doar să supraviețuiesc ci să prosper”

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein

„Viața este ca mersul pe bicicletă. Ca să îți păstrezi echilibrul, este nevoie să rămâi în mișcare”

“Don’t wait, the time will never be just right.” – Napoleon Hill

„Nu aștepta, timpul nu va fi niciodată perfect potrivit”

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” – Michael Altshuler

„Vestea proastă este că timpul zboară. Vestea bună este că tu ești pilotul.”

“Solitary trees, if they grow at all, grow strong.” – Winston Churchill 

„Copacii solitari, dacă ajung să crească, cresc puternici.”

citate în engleză despre iubire

3. Citate în engleză despre iubire

„For small creatures such as we, the vastness is bearable only through love.” – Carl Sagan

„Pentru creaturi mici ca noi, infinitatea este suportabilă doar prin iubire”

„Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.” – Zelda Fitzgerald

„Nimeni nu a măsurat vreodată, nici măcar poeții, cât de mult poate cuprinde inima.”

„A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard

„Un prieten este cel ce știe totul despre tine și te iubește în continuare.”

„At the touch of love everyone becomes a poet.” – Plato

„La atingerea iubirii, toți devin poeți.”

„Love is the condition in which the happiness of another person is essential to your own.” – Robert A. Heinlein

„Iubirea este starea în care fericirea altei persoane este esențială pentru propria persoană.”

„Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Martin Luther King, Jr.

„Iubirea este singura forță capabilă să transforme un inamic în prieten.”

„If you find me not within you, you will never find me. For I have been with you, from the beginning of me.” – Rumi

„Dacă  nu mă găsești în interiorul tău, nu mă vei găsi niciodată. Am fost cu tine de la începuturile mele.”

„In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.” –Maya Angelou

„În toată lumea, nu există nicio inimă pentru mine ca a ta. În toată lumea, nu există nicio iubire pentru tine ca a mea.”

„Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.” – H. Jackson Brown, Jr.

„Câteodată inima vede ceea ce este invizibil pentru ochi.”

„We love because He first loved us.” – 1 John 4:19

„Iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi.”

„Love is the absence of judgement” Dalai Lama

„Iubirea este absența judecății.”

citate despre prietenie în engleză

4. Citate despre prietenie în engleză

“A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.” — Unknown

„Un prieten e cel ce ignoră gardul rupt și admiră florile din grădina ta.” – Necunoscut

“A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.” — Irish Proverb

„Un prieten e ca un trifoi cu patru foi; greu de găsit și foarte norocos să îl ai.” – Proverb irlandez

“Friends are the family you choose.“ — Jess C. Scott

„Prietenii sunt familia pe care o alegi.”

“Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.” — Khalil Gibran

„Prietenia este mereu o dulce responsabilitate, niciodată o oportunitete.”

„The only way to have a friend is to be one.” — Ralph Waldo Emerson

„Singurul mod de a avea un prieten e să fii unul.”

“Real friendship, like real poetry, is extremely rare — and precious as a pearl.” — Tahar Ben Jelloun

„Prietenia reală, ca și poezia reală, este extrem de rară – și prețioasă ca o perlă”

“True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson

„Adevărata prietenie vine când liniștea dintre doi oameni este confortabilă”

“One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.” – Lucius Annaeus Seneca

„Una dintre cele mai frumoase calități ale prieteniei adevărate este să înțelegi și să fii înțeles.”

“Friendship improves happiness and abates misery, by the doubling of our joy and the dividing of our grief.” – Marcus Tullius Cicero

„Prietenia mărește fericirea și alungă tristețea, dublând bucuria noastră și împărțind la doi durerea.”

“Be slow in choosing a friend, slower in changing.” – Benjamin Franklin

„Fii lent în a alege un prieten, fii și mai lent în a-l schimba.” 

citate despre natură în engleză

5. Citate despre natură în engleză

„To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug.” — Helen Keller

 „Covorul din ace de pin sau iarba mătăsoasă sunt mai binevenite pentru mine decât cel mai scump covor persan. „

„We don’t inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.” — Native American proverb

„Nu moștenim pământul de la strămoși ci îl împrumutăm de la copiii noștri.” – Proverb amerindian

„Choose only one master—nature. ” — Rembrandt

„Alege un singur maestru – natura.”

„There’s a whole world out there, right outside your window. You’d be a fool to miss it.” — Charlotte Eriksson

„Există o lume întreagă afară, chiar la fereastra ta. Ai fi fraier să o ratezi. „

„To forget how to dig the earth and to tend the soil is to forget ourselves.” — Mahatma Gandhi

„Să uităm cum se sapă și îngrijește pământul ar fi ca și cum am uita de noi înșine.”

„The best thing one can do when it’s raining is to let it rain.” —Henry Wadsworth Longfellow

„Cel mai bun lucru de făcut când plouă e să lași ploaia să cadă.”

„There are always flowers for those who want to see them.” —Henri Matisse

„Mereu există flori pentru cei care vor să le vadă.”

„Time spent amongst trees is never wasted time.” — Katrina Mayer

„Timpul petrecut cu copacii nu este niciodată timp pierdut.”

„Never, no, never did nature say one thing and wisdom another.” — Edmund Burke

„Niciodată nu s-a întamplat ca natura să zică un lucru și înțelepciunea altul.”

„Deep in their roots, all flowers keep the light.” — Theodore Roethke

„Adânc la rădăcină, toate florile păstrează lumina.”

„Nature is not a place to visit. It is home.” — Gary Snyder

„Natura nu este un loc de vizitat. Este acasă.”

citate despre fericire în engleză

6. Citate despre fericire în engleză

“Folks are usually about as happy as they make their minds up to be.” ― Abraham Lincoln

„Oamenii sunt de obicei pe atât de fericiți pe cât decid să fie”

“You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.” ― Albert Camus

„Nu vei fi niciodată fericit dacă cauți în continuu ce este fericirea. Nu vei trăi niciodată dacă mereu cauți înțelesul vieții.”

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.” ― Mahatma Gandhi

„Fericirea apare când ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci sunt în armonie.”

“The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it’s all that matters.” ― Audrey Hepburn

„Cel mai important lucru este să te bucuri de viață – să fii fericit – e tot ce contează. „

“No medicine cures what happiness cannot.” ― Gabriel García Márquez

„Nici un medicament nu vindecă ceea ce fericirea nu poate vindeca.”

“I felt my lungs inflate with the onrush of scenery—air, mountains, trees, people. I thought, „This is what it is to be happy.” ― Sylvia Plath

„Am simțit cum mi se umflă plămânii privind peisajul – apa, munții, copacii, oamenii. M-am gândit că asta înseamnă fericirea.”

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get” ― W. P. Kinsella

„Succesul înseamnă să primești ceea ce vrei, fericirea înseamnă să vrei ceea ce primești.”

“The worst part of success is trying to find someone who is happy for you.” ― Bette Midler

„Cel mai rău lucru când ai succes, e să găsești pe cineva care să fie fericit pentru tine.”

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.” ― Marcus Aurelius

„Fericirea în viață depinde de calitatea gândurilor tale.”

“I am not proud, but I am happy; and happiness blinds, I think, more than pride.” ― Alexandre Dumas

„Nu sunt mândru, dar sunt fericit; și fericirea cred că orbește mai mult decât mândria.”

Sper că v-au plăcut citatele alese la fel de mult ca mie. Recomand și această carte cu citate deosebite pentru cine vrea să dăruiască un cadou special. De asemenea, mai am două articole cu citate, despre inteligența emoțională și despre educație. 

Laura Herman

Mama de două fete în primul rând, mi-am dedicat timpul creșterii lor pentru că asta îmi aduce cea mai mare bucurie. Consider că parentingul nu poate fi perfect și că educându-ne copiii ne educăm în primul rând pe noi, părinții. Resurse părinți a pornit de la ideea de a aduce un nou tip de educație in România, cea în care părintele și copilul învață împreună.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns